המתים והקברות בהלכה

היחס לקבר ולבית הקברות והיחס למת: הלוויה והקבורה, אופני הקבורה, קבורה בקומות

מקורות לנושא הלוויה:

ברכות יח, א
מועד קטן, כז ב
כתובות, עב, א
מועד קטן, כז, א-ב

מקורות לנושא הקבורה:

סנהדרין מו, ב
משנה, מועד קטן, א, ד
מועד קטן, ה, א
משנה, בבא בתרא, ו, ח
מגילה, כט, א,
בית הקברות אין נוהגין בהן קלות ראש
הרמב"ם, הל' אבל

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪