דילוג לתוכן העיקרי

המחלוקת בהלכה

מקורות:
סנהדרין פ"ח ע"ב
משנה, סנהדרין פי"א הל' ב
בבא מציעא נט ע"ב
יבמות יג ע"ב
הרמב"ם, הל' סנהדרין, הל' ממרים והל' עבודה זרה