א. פרשת זכור ב. פורים בהלכה חלק ב

מקורות:
גמרא, ברכות, תוס', דף יג, א
גמרא, מגילה, יח, א
רבנו, הל' מגילה והל' מלכים

תאריך: 
06/03/20 י' אדר התש"פ
x

Audio Playlist