האם רשאים להשתמש בשיירי השמן והפתילות של נרות החנוכה?

איסור השימוש בנרות החנוכה - האם מתייחס רק לאור הנרות או גם לשמן והפתילות?

כבתה בתוך חצי שעה מהדלקתה, האם רשאים בנסיבות אלו להשתמש במותר השמן והפתילות?

שיירי השמן והפתילות שלאחר היום השמיני, היש להם דין נותר שתקנתו בשריפה או אסור בשריפה משום בל תשחית?

תאריך: 
05/12/10 כ"ח כסלו התשע"א
x

Audio Playlist