האם מותר בשבת לתלוש יחידות מגלילי נייר, ניילון וכיו"ב?

הניתן לייחס למלאכה זו איסור תורה כשל קריעה הנחשבת כאב מלאכה?

מה ההבדל בין מלאכת הקריעה לבין מלאכת מחתך האסורות מן התורה?

בנסיבות שהתלישה נעשית לצרכי אריזה, אף שלא במידה מדוייקת, האם יאסר מדין תורה?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪