דילוג לתוכן העיקרי

אמר "מלך אוהב צדקה ומשפט" במקום "המלך המשפט", האם לשיטת הרמב"ם חייב לחזור והיש לה תשלומין אם לא חזר?

בחיבורו פסק רבינו הרמב"ם שאם שכח לומר "אוהב צדקה ומשפט" ולא הזכיר "מלך", האם ניתן להסיק שהרמב"ם יסכים לשיטת הרמ"א? 

כיצד ניתן להסביר את השינוי בנוסח התפילה בחיבורו של הרמב"ם ובתשובתו הכולל "המלך" לעומת הפסיקה שלא הוזכרה בה "המלך"?

מהו הכלל לשיטת הרמב"ם שאם לא חזר ואמר "המלך המשפט" ועבר זמן התפילה יתחייב בתפילת תשלומין?