קבל משלוח מנות שאין עליהם הכשר, היש חובה להודיע לשולח?

היש הבדל בדין בין פריטי מזון שנרכשו בחו"ל לבין דין פריטי מזון שנרכשו בחנות בא"י?

בנסיבות שמשלוח המנות האמור היה אחד מתוך שתי מנות, האם השולח יצא ידי חובתו?

אם ימכור המקבל את המנות לגוי, האם הכסף שיקבל נשאר בהגדרת "משלוח מנות"?

תאריך: 
02/03/12 ח' אדר התשע"ב
x

Audio Playlist