בנסיבות של ימינו שהתפילות נקבעות לפי השעון, האם יוצאים י"ח קרית שמע לכתחילה לשיטת הרמב"ם?

לשיטת הרמב"ם קריאת ק"ש לפני עלות עמוד השחר או לאחר הנץ החמה הינה בגדר בדיעבד,כיצד,א"כ, נהגו יהודי תימן?

האם רשאים להפסיק לימוד תורה של הבוקר ע"מ לקרוא ק"ש לכתחילה בזמנה עם הנץ החמה ומיד לחזור ללימוד?

האם הפסקה שכזו של לימוד תורה הוא בבחינת קריאת תיגר על מנהג אבותינו בא"י או בבחינת החזרת עטרה ליושנה?

תאריך: 
20/03/12 כ"ו אדר התשע"ב
x

Audio Playlist