דילוג לתוכן העיקרי

נפטר השוכר טרם סיום תקופת השכירות, האם רשאי משכיר דירה לתבוע מהיורשים החזרת המושכר?

האם ליורשים קיימת זכות שימוש היות והמושכר נחשב קנוי לשוכר ויורשיו עד לסיום תק' השכירות?

היש לחייב את היורשים בתשלום דמי שכירות מנכסיהם בנסיבות שהמוריש לא הותיר נכסים בעזבון? 

שלם השוכר את כל דמי השכירות מראש, האם רשאים היורשים לתבוע החזר יתרת דמי השכירות?