'לא תתגודדו' - איסור עשיית אגודות אגודות, ודין חילופי מנהגים ומורשות

מקורות:

משנה, פסחים, פרק ד, ה"א
גמרא, פסחים, דף נ ע"ב ואילך
יבמות, דף יד ע"א ואילך
הרמב"ם, הל' עבודה זרה, הל' שביתת יו"ט

תאריך: 
01/09/19 א' אלול התשע"ט
x

Audio Playlist