דילוג לתוכן העיקרי

פג באינקובטור, מתי יחול מועד פדיונו והאם מועד הפדיון תלוי בקיום ברית המילה?

תוכן

מהו המבחן הקובע את חיוב פדיון הבן, מצב בריאותו של הילוד או יציאתו מגדר נפל ?
מת הילוד לאחר 30 יום, מה דינו לענין מצות פדיון ולענין מצות ברית מילה?
לא נימול כתוצאה ממחלה ממושכת, האם יש לעכב גם את מצות הפדיון ?

בכור שנולד לאם לויה ואב גוי, האם חייב בפדיון ומה יחוסו שיקבע לו לכשיגדל?

תוכן

האם חיוב פדיון הבכור תלוי במעמד השבטי שלו או דווקא בפטר רחם?
היש הבדל בדין חיוב בפדיון בין בכור זה לדין הבכור שנולד לאם כהנת ואב גוי?
בנסיבות כאלו שנולד שלא מזרע לוי, האם נחשב כישראלי או כלוי כמתייחס אל אמו?

בכור שנולד באמצעות מלקחיים, האם חייב במצוות פדיון הבן?

תוכן

בידוע שיוצא דופן אין מילתו דוחה את השבת, האם גם בנסיבות של לידה במלקחיים תידחה המילה?

בבכור בהמה טהורה ובבכור אדם ישנה דרישה ל"פטר רחם", האם קדושתם זהה ויש להשוות בדיניהם?

מדוע לא דנו בהלכה (הרמב"ם והשו"ע) בנסיבות לידת בכור אדם כשלא נגע ברחם למרות שהסתפקו בקדושתו של בכור בהמה באותן נסיבות?

מצות פדיון הבן-מה נשתנה מנהג יהודי תימן ממנהגי העדות האחרות?

תוכן

כיצד מונין את 30 היום משעת הלידה, האם במלואם או בכל מקרה הפדיון יערך בליל 31?

מהו ערכם של חמשת הסלעים וכיצד מקבל ביטוי במשקלם?

האם נזקקים לחקירת האם על אודות הבכורה או שמתבססים על החזקה שזה לה הבן הבכור?

היש חובה לערוך טקס ובו נשאל האב ע"י הכהן תוך מו"מ על הכסף או הילד?

היש מקום לברכה הנוספת: "אשר קדש ידיד מבטן" למרות שלא הוזכרה בתלמוד?

פג המונח באינקובטור מעל 30 יום - מתי יש לערוך מצוות הפדיון?

תוכן

היש להתייחס לאינקובטור כהמשך ההריון או מועד הלידה נחשב מיום לידתו בפועל כפג?

כיצד ניתן ללמוד מכלל ההלכות הקשורות לפדיון הבן שיש למנות הימים רק לאחר "השלמת ההריון"?

בנסיבות שבמצבו הבריאותי של הפג ניתן לבצע ברית מילה 8 ימים לאחר לידתו, האם גם בשבת?

Subscribe to פדיון הבן