מלאכת כיבוי ביום טוב

סיכום השיעור

מלאכת כיבוי ביום טוב
רבינו בהלכות יום טוב פרק ד הלכה ב כותב שאסור ביום טוב לכבות אש מפני שאין בכיבוי צורך אכילה.
מורי בהערה ד מבאר דעת רבינו שכוונתו באומרו ״שאין בו צורך אכילה״ שבמהותו של הכיבוי אין צורך אכילה ואפילו אם נמצא מקרה שיש בו צורך אכילה בכיבוי אסור לכבות אפילו אם תישרף הקדרה. והראיה מהלכה ד והלכה ו שאסור לכבות אש בשביל להציל ממון וקדרה עם תבשיל היא בגדר ממון.
נשאלת השאלה: מדוע בהלכה ו מותר לבשל על הגחלים למרות שהבשר מכבה את הגחלים? תשובה: מפני שלאחר מכן יש הבערה ולכן לצורך אוכל נפש כיבוי כזה מותר.
שאלה נוספת: מדוע הקטרת קטורת אסורה הרי גם שם יש הבערה אחר הכיבוי (הכיבוי הוא בעת הנחת הקטורת)? תשובה: קטורת אינה הנאה ישירה כמו אכילה ולכן זה נאסר.
השאלה שנדון בה: האם גם כאשר התבשיל יישרף וכיבוי חלקית של האש הוא לצורך בישול התבשיל שיתבשל כראוי ולא יישרף, האם כאן יהיה אסור? כמו כן מה דינה של כיבוי אש מודרנית כגון גז או כיריים של חשמל.
הלכה ג כותב רבינו שאסור להסיר שמן מן הנר מפני שהוא מכבה. התוספות מסבירים מפני שהוא ממעט מעוצמת הלהבה. מורי דעתו שונה כי במציאות אין שינוי בעוצמת הלהבה אלא מפני שהוא ממעט מזמן ההדלקה וממילא אם הקיצור הוא רק לאחר השבת לא יהיה חייב (הלכות שבת פרק יב הלכה ב הערה ו).
כלומר כל שהמדובר על גוף בעירה אחד, הרי כל הסתפקות מחומר הבעירה חייב משום מכבה.
מה לגבי הסתפקות מנר שעווה? האם דינו כגוף אחד כמו שמן או כאוד במדורה שטרם אחזה בו האש. מורי בהערה ו כותב שאין הבדל בין שמן לבין שעווה או דונג.
מה לגבי הנחת הנר במים כדי שייכבה בעת שיגיע למים? מרן כותב שמותר לתת מים רק לפני הדלקת הנר. ומורי כותב שכך הורו ריבותינו. אולם שיטת מהרי״ץ שונה שכן כתב בשו״ת פעולת צדיק שנשאל אם שכח להכניס את הלימון לנר לפני ההדלקה האם מותר להכניס לאחר ההדלקה (היו משתמשים בלימון כדי לגרום לכיבוי הנר בעת שתגיע הלהבה ללימון), כמו כן האם מותר להגביה את הלימון כדי לקרב זמן הכיבוי. וענה מהרי״ץ שלהוריד את הלימון על מנת להאריך את זמן ההדלקה וודאי מותר, וכן להגביה את הלימון ואפילו להכניס את הלימון לאחר זמן ההדלקה מותר.
מה לגבי כיבוי אש מודרנית?
לגבי כיבוי זרם חשמל של כיריים - כיבוי זרם הינו מהות אחרת משמן או גוף בערה כי חייבים סגירת מעגל או גורמים נוספים כדי ליצור בעירה ולכן ברור שעל ידי שעון שבת מותר כי אין בכך משום קירוב כיבוי . לגבי כיריים של חשמל אם זה ספירלה אחת נראה שמותר להגביר או להנמיך, אולם אם זה עשוי מכמה ספירלות הרי זה אסור.
לגבי כיריים של גז - נראה שאין הגז גוף חימום אחד, ולכן נראה שמותר להנמיך שלהבת של גז כי אין בגז אש עם חומר כיבוי מוחשי. ולכן גם השימוש בחגז מותר מטעם זה שאינו דומה לקירוב כיבוי.
אם הגענו למצב שאין אפשרות להציל את האוכל אלא רק באיסור דאורייתא, הרי שאסור לעבור על איסור דאורייתא בשביל להציל את המאכל.

תאריך: 
18/04/14 י"ז ניסן התשע"ד
x

Audio Playlist