דיני פרוזבול ושמיטת כספים

האם שטר פרוזבול מחייב מעשה קניין? מה היו המנהגים הקדמונים בפרוזבול?

מקורות: גמרא גיטין דף לו.- לז: רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ט.

1.    בניגוד לדעת המנחת חינוך, נראה שדעת הרמב"ם היא אין אפקעתא דמלכא בנוגע לשמיטת כספים.
2.    מזמן מהרי"ץ ואילך נהגו בתימן לעשות פרוזבול.
3.    חוב שכר לימוד למוסד לימוד – נשמט וצריך פרוזבול
4.    מלגת לימודים – זו התחייבות לתת מתנה שלדעת הרב קנייבסקי היא נשמטת, אולם לדעת הרב מאחר וכל עוד המתנה לא ניתנה הנותן יכול לחזור בו, הרי זה לא חוב אכיף וממילא הוא לא נשמט.
5.    חוב לוועד הבית – צריך לעשות פרוזבול

תאריך: 
14/08/15 כ"ח אב התשע"ה
x

Audio Playlist