דיני פרוזבול

האם שטר פרוזבול מחייב מעשה קניין? מה היו המנהגים הקדמונים בפרוזבול?

מקורות: גמרא גיטין דף לו.- לז: רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ט.

תאריך: 
14/08/15 כ"ח אב התשע"ה
x

Audio Playlist