דיני קידוש והבדלה בכלל ודיני יקנה"ז ליו"ט שחל במוצ"ש בפרט

מקורות: פסחים דף קב עמוד ב-קה עמוד א
רמב"ם הלכות שבת פרק כט

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪