דין משקאות חמץ בפסח - בירה ויסקי ערק וכד'

יום השישי כ"ב אדר התשע''ח 9.3.18
מקורות:
גמרא פסחים דף לה ע''א
חולין דף קכ ע''א
רמב''ם הלכות חמץ ומצה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪