היש לחייב לקוח לפי פינקסו של החנווני

x

Audio Playlist