מצא בשבת בחו"ל אבידה שאינה מוקצה, האם מותר ליטול המציאה?

האם יש הבדל בדין בין מציאה שיש בה סימנים למציאה שאין בה סימנים?

כיצד יטול המציאה במקום שאין שם עירוב, היש דרכי היתר לכך בשבת?

האם ההיתר להוליך בשבת פחות פחות מארבע אמות הינו רק בדיעבד בשעת הדוחק?

תאריך: 
12/09/09 כ"ג אלול התשס"ט
x

Audio Playlist