דילוג לתוכן העיקרי

חמץ שנתגלה לאחר הפסח בתערובת חמץ שנגנזה, האם מותר לאכלו?

האם חמץ שעבר עליו הפסח אסור מצד הדין או שחכמי ישראל קנסו זאת על העובר ב"בל יראה ובל ימצא"?

באילו תנאים תיחשב תערובת חמץ כגופו של החמץ ותתחייב בביעור גם לאחר הפסח?

האם הקנס שקנסו חכמי ישראל כוללת כל תערובת אפילו אין בה רוב היתר כנגד החמץ שבה?