דילוג לתוכן העיקרי

אילנות שהורכבו באיסור כלאים, האם חייב לעוקרם?

מהם סוגי הכלאיים האסורים וכיצד יש להתייחס לכל סוג והאם אין היתר לאכול הפירות?

מה טיבו של איסור כלאיים באילנות, האם כולל גם את איסור אכילת פירותיהם?

האם הקנס שקנסו חכמי ישראל באיסור הרכבת אילנות כולל גם עקירתן של האילנות שנעברה בם עברה?