האם חייב חולה, טרם כניסתו לחדר הניתוחים ביום ט' באב, להתפלל שחרית כולל הנחת תפילין ועיטוף בטלית?

האם ניתן ללמוד דין הנחת התפילין ביום ט' באב מאיסור הנחת התפילין לאבל ביום הראשון לאבלותו? מדוע נקט הרמב"ם בהלכ' תענית את הלשון:.." מקצת חכמים נהגו שלא להניח תפילין בראש.."? האם חשו גדולי המקובלים לשיטת הרמב"ם ומהו המנהג אצל הספרדים עפ"י פסיקות הרב עובדיה יוסף?

תאריך: 
20/07/10 ט' אב התש"ע
x

Audio Playlist