כלי ששימש להגעלת כלים, האם טעון הגעלה? האם רשאים להגעילו אף בחוה"מ?

היש לחשוש שכלי זה יבלע הפליטה של הכלים שהוגעלו בתוכו או שהם עצמם יבלעו הפליטה של האחרים?

מהי טיבה של הכשרת כלים ע"י הגעלה עפ"י התלמוד כולל בהקשר עם מאכלות אסורות?

היש צורך להחליף המים בכלי זה ע"מ שיהו בשיעור המבטל את הפליטות של הכלים הרבים שהוגעלו בתוכו?

תאריך: 
10/04/11 ו' ניסן התשע"א
x

Audio Playlist