עיסת בצק שחילקו למספר נשים כדי ללמדן דיני מצוות הפרשת חלה, האם חייבות בהפרשת חלה למרות שאין בכל אחת מהעיסות שיעור?

על מה מסתמך הגר"ע יוסף שפוסק שהנוהגות להפריש חלה מעיסות קטנות שנחלקו מעיסה גדולה יש להם על מה לסמוך ואף רשאיות לברך?

כיצד מסביר מהרי"ק, בשיטת הרמב"ם, את הפטור של הנשים שמסרו לנחתום לבין החיוב של הנחתום בהפרשת חלה?

האם בנסיבות של לימוד דיני חלה חייבות בהפרשת חלה בברכה בדומה למלמד ילדים את ברכות הנהנין על אף שאינו אוכל עמהם?

תאריך: 
12/11/12 כ"ז חשון התשע"ג
x

Audio Playlist