דילוג לתוכן העיקרי

כספי עיזבון, האם מותר להתעסק בהם לצרכי היתומים אף בעסקאות הנושאות רבית?

תוכן

האם גם בנסיבות כאלה גזרו חכמי ישראל על איסור עיסקאות שיש בהם חשש לאבק רבית?

האם ההקלה באבק רבית חלה רק על כספי עיזבון שנפלו ליתומים קטינים? 

 

מצווה לקיים דברי המת, האם גם כאשר ציווה חלק מרכושו לקבוצת כדורגל?

תוכן

היש תוקף להוראת שכיב מרע שציווה לתת חלק מרכושו לעובד עבודה זרה?

האם זכתה אותה קבוצת כדורגל בחלק מן הירושה למרות שהם מחללים שבת בפרהסיא?

מה על יורשי המת לעשות באותו חלק מן הירושה שיועד לקבוצת הכדורגל?

האם רשאי אדם לתבוע השבת מתנה שנתן לחברו בטענה שהלה הפך לעויין לו?

תוכן

האם דיני מתנה זהים לגמרי עם דיני מכר או שישנם נסיבות שניתן לומר עליהם "דברים שבלב הוו דברים"?
מהו המועד הקובע את הזכאות על המתנה, מועד נתינת המתנה או בהתקיים נסיבות מסוימות יוכל נותן המתנה לבטלה מאוחר יותר?
אלמנה שקבלה מהיתומים מתנות על דעת שלא תתחתן לכבוד אביהם המנוח, האם חייבת להשיב המתנות אם שבה והתחתנה?

מתה אשתו בעיצומם של הליכי הגירושין, האם חייב הבעל להתאבל עליה?

תוכן

מה הטעם שהבעל חייב להתאבל על אשתו שמתה ואף יורש אותה ואינו מתאבל ולא יורש את ארוסתו?

היש מצב הלכתי לדעת הרמב"ם שאדם יזכה בירושה משאר בשרו ולא יתחייב עליו באבל?

אחים שהיו מסוכסכים ביניהם, האם נפטרים מחובת האבלות אם אחד מהם הלך לעולמו?

Subscribe to ירושה / צוואה