שימוש במטריה ושמשיה בשבת - אוהל עראי בשבת

אוהל עראי בשבת

במסכת שבת דף קלז עמוד ב' נאמר:

איבעיא להו (לדעת חכמים) תלה מאי? (האם עבר על איסור מדאוריתא או מדרבנן) אמר רב יוסף תלה חייב חטאת (כלומר, אוהל עראי אסור מדאורייתא) הא"ל אביי אלא מעתה תלא כוזא בסיכתא (תלה כלי כגון כובע על מתלה ונוצר אוהל תחת הכלי) הכי נמי דמיחייבא? (מדאורייתא) אלא אמר אביי מדרבנן היא שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול (ולכן מוסיפין על אוהל עראי ואין עושין לכתחילה) מנקיט אביי חומרי מתניתא ותני הגוד והמשמרת כילה וכסא גלין לא יעשה ואם עשה פטור (כל אלה מוגדרים כאוהל עראי ולכן לא יעשה לכתחילה מדרבנן) אבל אסור אהלי קבע לא יעשה ואם עשה חייב חטאת (כיוון שבנייה או הוספה של אוהל קבע אסור מדאורייתא) אבל מטה וכסא טרסקל ואסלא מותר לנטותן לכתחילה (כיוון שאין בדרך שימושם יצירת אוהל עראי מאחר ואין שימוש לחלל שנוצר מתחתם).

הגדרת אוהל קבע אוהל עראי היא האם המטרה היא עד לאחר השבת שאז זה מוגדר כקבע ואם הייעוד הוא לסותרו בתוך השבת הרי זה עראי.

שימוש במטריה בשבת – מוגדרת כאוהל עראי. גם אם היא הייתה פתוחה אסור להשתמש בה בשבת מאחר ועצם הרמתה מעל ראש האדם נחשבת כאוהל עראי, כמו כובע שהיה מוכן ואדם שם אותו

תגיות: 
תאריך: 
24/10/14 כ"ט תשרי התשע"ה
x

Audio Playlist