דיני שני ימים טובים של ר''ה ודין ר''ה הסמוך לשבת

נושאים שנדונו בשיעור:
א האם מותר להכין מיו"ט ראשון ליו"ט שני
ב. האם מוקצה בראשון מוקצה גם בשני
ג. האם ימי רה"ש קדושה אחת או שתי קדושות
ד. האם בגלל עירוי תבשילין מותר להכין מיום ששי לשבת

מקורות:
גמרא, ביצה, ג, ב – ו, א
רבינו, שביתת יו"ט

תגיות: 
תאריך: 
15/09/17 כ"ג אלול התשע"ז
x

Audio Playlist