דילוג לתוכן העיקרי

השלום והמחלוקת

ברשות ידידי הרב אביעד אשואל מרא דאתרא של קהילה קדושה זו, כבוד מורנו ורבינו הרב שלמה קורח שליט"א רבה של בני ברק, כבוד ידידי הרב יונתן אדוארד שליט"א
כבוד הרב אברהם, בנו של מורנו ורבינו מורי יוסף צוברי זצ"ל. כבוד הרב עופר נכדו של מורנו ורבינו מורי יוסף קאפח זצ"ל, כבוד הרבנים, קהל קדוש ונכבד.

הלילה הזה הוא לילה חשוב, אשר הוא יהווה ראשיתה של דרך מאוד מאוד חשובה לעדתינו הקדושה, לעדתינו אשר יש לה יעוד חשוב ביותר מאוד בשימור המורשות הכי עתיקות ומקוריות של אומתינו, אני מחזק את ידו של ידידי הרב אביעד אשואל, והיוזמה הזו של קידום השלום בקרב עדתינו, אליבא דאמת כשעדיין הייתי צעיר לימים התחלתי בדברים שכאלה, וספגתי הרבה אש מכל מיני כיוונים, זוכר אני שבתמימות ליבי ארגנו "בר בי רבי" בקרית אונו ובאחד מהם הזמנתי את מורי יוסף צוברי זצ"ל, ואז ניגש אלי משהו מהנמצאים וקבל בפני, נגש אלי אחד מהמארגנים וקבל בפני, אני הבנתי אותם, סוף סוף הם היו חלק בלתי נפרד מהמחלוקת הקשה שהייתה שם, אבל היה מרחק עצום ביני ובינם, אני כבר דור שלישי למחלוקת, ואני רוצה למלא את חובתי כדור שלישי למחלוקת, לעלות מהרמה של מחלוקת שהייתה לשם שמים, ויש מחלוקת שהם לשם שמים עם נימות מאוד מאוד צורמות, והיו כאלה דברים בתולדות עמנו אבל לעלות מן הרמה הזו, לרמה של השלום. וזה חובת הדורות הבאים אחרי המחלוקת.