דילוג לתוכן העיקרי

מהו המועד לקיום ברית המילה שנדחתה מסיבות רפואיות?

תוכן

האם ניתן לנצל הדחייה ולהמשיך לדחות גם משיקולי נוחות או שילוב בארוע אחר?    
היש להסתפק במועד עפ"י קביעת הרופאים או להמתין שבעה ימי התאוששות?
האם רשאים לקיים ברית המילה ביום ה' או יום ו' למרות החששות לפגיעה בעונג שבת או לחילול השבת?

תגיות

הישנה חובה לעמוד בעת ביצוע מצוות ברית המילה?

תוכן

 מהי משמעות ההתבטאות של התוספתא "העומדים" שהועתקה ע"י הרמב"ם והשו"ע, האם בדווקא או במשמעות "הנמצאים"?
על מי מסתמכים חכמי אשכנז שפוסקים לברך את רוב הברכות מעומד ומדוע פסיקה זו לא נתקבלה ע"י חכמים אחרים?
נאמר בנביא "ויעמוד העם בברית", האם מכאן ניתן להוכיח הצורך לעמוד  בעת ביצוע מצוות ברית המילה?

בנסיבות שהאב אינו יכול לברך על מילת בנו, האם רשאי אחר לברך במקומו?

תוכן

מה מקום לשתי ברכות על מצוה אחת שקיימת רק במצות מילה בשונה משאר המצוות?
מהו מעמדה של ברכת: "...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו", האם ברכת מצוות או ברכת שבח והודאה?
מה עדיף שהאב לא יברך ברכה זו כלל בבחינת "שב ואל תעשה" או שאחר יברך במקומו?

תגיות

היש להקפיד על הסנדק ולאסור עליו לשמש בסנדקאות מס' פעמים?

תוכן

מהי המעלה המיוחדת של הסנדק והאם היא יתרה על מעמדו של המוהל המבצע את מצוות ברית המילה?
מהם המחלוקות בין חכמי אשכנז כלפי הנוהגים שלא למסור תינוק נוסף למי ששימש סנדק?
כיצד נהגו יהודי תימן בנושא זה ומה היה מעמדו של הסנדק?

אבל בתוך "שבעה", האם רשאי לקיים ברית מילה בבית האבלים?

תוכן

מילה שנדחתה מחמת בריאות, האם רשאים לדחותה שוב מעבר ל"שבעה" כדי שהאבל יוכל להשתתף בה?

עם אלו שאלות הלכתיות יש צורך להתמודד כאשר ברית המילה מתקיימת מחוץ לבית האבלים?

כאשר הברית מתקיימת בבית האבלים,היש לחשוש למרעין בישין או לפחדים הנובעים מהאמוציות השולטות בשעה זו?

אב ששני בניו מתו מחמת מילה, האם פטור מלמול הבן השלישי שנולד מאשתו מנישואין שניים?

תוכן

 בגמרא נזכר הדין לגבי אשה שמתו שני בניה מחמת מילה, האם ניתן ללמוד שהוא הדין לגבי האיש היות וחוששים לסכן הבן השלישי?

מדע הרפואה קובע שמחלת הדממת (אי קרישת הדם) מועברת בתורשה מנשים לבניהם, האם למרות זאת יש להחמיר שלא למול הבן אף שמדובר בבן ראשון של האשה השניה?
האם פוסק הלכה צריך להתחשב ולחשוש לדעות שמנוגדות גם למוזכר לתלמוד וגם לעובדות המדעיות?
Subscribe to מילה