דילוג לתוכן העיקרי

הפסק זמן בין הקידוש לסעודה

שלום הרב!
הרב קאפח כתב (שבת כט ח).
"ולפיכך נהגו קדמונינו לקדש בליל שבת ואוכלים פירות... ושרים שירי קדש במשך שעה ארוכה ואף קוראים מעט מדרש תנחומא ורק אח"כ נוטלים לידים ומגישים את הסעודה. ודלא כהרמ"א או"ח סי' רעג שפסק שצריך לאכול לאלתר

אך הרמב"ם כתב בתשובה
שלו (רפח):
"ואין לנו ברכה מן הברכות שסודרין אותה על הפת חוץ מקידוש היום בלבד לפי שהקידוש הוא במקום סעודה ובשעת סעודה".

לפי הרב קאפח לא צריך שהקידוש יהיה בשעת סעודה ולפי הרמב"ם צריך שקידוש יהיה בשעת סעודה.

כיצד מישבים ההדורים?
תודה רבה!

בית דין ,פסול לעדות

שלום לכבוד הרב

אני גר בחו"ל היו לי סכסוכים עם אשתי בסוף היא הלכה לבית דין מקומי ובקשה גט אני לא רציתי להתגרש שלחו אותנו ליועץ משפחתי אני לא רציתי ללכת אבל בית דין אמרו שאני חייב בסוף סוף עשינו שלום עם אשתי סגרנו תיק בבית דין
על זה שהולכים לבית דין בית דין דורש מאה חמישים דולר לשעה מכל צד אני אמרתי שאני לא אשלם על בית דין סוף דבר כשאשתי התקשרה לסגור תיק בית דין אמר שחייבים לשלם $1200
אני לא שילמתי האם אני חייב בתשלום זה ואם זה פוסל אותי לעדות

תודה רבה

שאלות שונות

1 הרמב"ם כותב מעשרים פיסולים אין קורין בו בצבור. וכן הוסיף הכל סומכין עליו עפ"י בן אשר דקדק בו שנים רבות. בהל' תפילין שהם הלכה למשה מסיני ומשמע שהם נאמרו מפי הגבורה והם דברי קבלה. הרמב"ם לא ציין לעניין ס"ת, אם הפיסולים שמנה הם מדאוריתא או מדרבנן?

Subscribe to הרה"ג רצון ערוסי