דילוג לתוכן העיקרי

נשים הנוטלות ידיהן בשחר, האם רשאיות לברך "וצונו על נטילת ידים"?

תוכן

מהו המאפיין של רוב ברכות השחר ומדוע אין בנוסח שלהם "אשר קדשנו במצוותיו וצונו"?   
האם גם אשה תתחייב בברכות התורה והרי לכאורה היא חייבת בחלק ממצוות התורה?
מהו הטעם לנט"י שחרית ומדוע קבעו חכמים בברכתה הנוסח "אשר קדשנו במצוותיו" בניגוד לשאר ברכות השחר?

יצא באמצע הסעודה לעשות צרכיו, האם חייב לחזור וליטול ידיו?

תוכן

נטנפו ידיו לאחר נט"י, האם מחייב רחיצה להסרת הטינופת מידיו או אף לחזור וליטול ידים בברכה?
מדוע בליל הסדר ישנו חיוב לחזור וליטול ידים בברכה, האם מכאן יש סימוכין לשיטת המחייבים נט"י חוזרת?

האם רשאי ליטול ידיו מברז שעל צינור המחובר למיכל מים המונח על גג ביתו?

תוכן

האם בנסיבות אלו קיימים התנאים לקיום חובת נטילת ידים, כמו: נטילה דווקא מכלי ורק ע"י כח נותן?
בשיטת הבניה המתועשת כאשר צנורות המים הם חלק מקיר הבנין, האם ניתן לסמוך על ההיתר ליטול ידים תוך פתיחה וסגירה של הברז לסירוגין?

האם לשיטת רבינו הרמב"ם יש דין נטילה מכלי אף למים אחרונים?

תוכן

מדוע משתמש הרמב"ם במונח נטילה גם למים אחרונים למרות שתכלית המים לסלק זוהמה מן הידים? 

האם מנהג יהודי תימן ליטול מים אחרונים מכלי על ידי המסובים מעיד שכך צריך להיות מן הדין?

האם המוכר מלח סדומית יתחייב לשטוף ידיו במים דווקא מכלי למרות שלא סעד כלל?

הנכנס לבית הכסא בכפפות על ידיו, האם חייב להסירם ע"מ ליטול את ידיו?

תוכן

היש לפי דין התלמוד חובה לרחוץ ידיו או ליטלם בכל מקרה שיצא מבית הכסא?
מי שיצא באמצע הסעודה להשתין מים חייב ליטול ידו אחת בחזרתו. אם נחשוש לרוח רעה מדוע יטול רק יד אחת?
כיצד יש להתייחס לבית הכסא כמקום ששוכנת בו רוח רעה או כמקום זוהמה?

הנכנס לשירותים עם כפפות, האם חייב ליטול ידיו לאחר שעשה צרכיו?

תוכן

מהו מקור ההלכה שפסק מרן השו"ע המחייב נטילת ידיים ליוצא מבית הכסא גם אם לא עשה צרכיו?
לשיטת הרמב"ם האם יכול לברך "אשר יצר" לפני שניקה את ידיו?
לדעת האחרונים, האם נטילת ידיים בנסיבות אלו חלים עליה כל דיני נט"י כולל נטילה בכלי?

Subscribe to נטילת ידים